Dorothy Bunny Bowen

Previous | Gallery | Next

Tinker Mountain

Tinker Mountain

Rozome on Kimono Silk
16 x 20"
Private Collection